Liang Huilan-Liang Chuhong 1938 scroll China

Liang Huilan-Liang Chuhong 1938 scroll China

Shaxicun Pionees (mudan), prunus (meihua) and sparrows
44 x 106 cm

Category: